Korps Rijdende Artillerie

Korps Rijdende Artillerie

De Gele Rijders, Artillerie, 't Harde, Rijders, Rijdende Artillerie, Korps Rijdende Artillerie.

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

 1. Privacywetgeving (AVG / GDPR)
  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Deze wetgeving heeft ook impact op het museum Korps Rijdende Artillerie.
  De stichting Museum Korps Rijdende Artillerie, gevestigd in gebouw 79 op de Legerplaats bij Oldebroek, Eperweg 149, ’t Harde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 2. Contactgegevens
  Bij vragen over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
  Marius van Pelt
  Luitenant-kolonel b.d.
  Stichting Museum Korps Rijdende Artillerie
  Lansiersveld 2
  7327 GH Apeldoorn
  GSM06 557 636 78
  Email mariusvanpelt@gmail.com
 3. Wat zijn persoonsgegevens
  Dit zijn gegevens die iets over iemand zeggen zoals: naam, adres, leeftijd, geboortedatum, emailadres, bankrekeningnummer maar ook foto’s en video’s. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar die persoon herleid kunnen worden spreken we van persoonsgegevens.
 4. Waarvoor verwerkt het museum persoonsgegevens
  Het museum gebruikt uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor u ze opgeeft. Uw persoonsgegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als u een vrijwilliger, een (zaken)relatie, of een bezoeker (van onze website) bent met een vraag. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Voor- en achternaam
  2. Geslacht
  3. Geboortedatum
  4. Geboorteplaats
  5. Adresgegevens
  6. Telefoonnummer
  7. Emailadres
  8. Bankrekeningnummer
 5. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
  De stichting Museum Korps Rijdende Artillerie verwerkt géén bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
 6. Waarom vragen wij uw persoonlijke gegevens te delen
  De stichting Museum Korps Rijdende Artillerie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Om onze vrijwilligers te kunnen bereiken en in geval van calamiteiten hun relatie te kunnen waarschuwen;
  2. Om onze donateurs en (zaken)relaties te kunnen bereiken en financiële zaken met hen te regelen;
  3. Om met u als bezoeker (van onze website) in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
  4. Om aanvullende diensten aan te kunnen bieden;
  5. Voor het kunnen verzenden van (digitale) nieuwsbrieven;
  6. Om met u in contact te kunnen treden wanneer u zich aanmeldt voor een bezoek aan het museum (buiten de reguliere openingstijden);
  7. Voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening;
  8. Voor de naleving van wettelijke verplichtingen.
 7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  De stichting Museum Korps Rijdende Artillerie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 8. Delen van persoonsgegevens met derden
  De stichting Museum Korps Rijdende Artillerie verstrekt uw persoonsgegevens in principe niet aan derden en zal deze alleen (met uw toestemming) verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 9. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de stichting Museum Korps Rijdende Artillerie en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u aan te geven persoon of organisatie te sturen. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek van intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:museum.kra@mindef.nl .
 10. Publiceren van foto’s en video’s
  Bij foto’s en video’s met een herkenbaar in beeld gebracht persoon en daaraan gekoppelde tekst is veelal sprake van tot personen herleidbare informatie en dus persoonsgegevens. Voor het maken en publiceren ervan heeft het museum vaak toestemming nodig van betrokkene. Daarbij geldt tevens dat iemand die toestemming geeft voor het maken van een foto, niet per definitie toestemming geeft voor de publicatie ervan. Het museum zal een op schrift gestelde toestemming vragen van de gefotografeerde (of gefilmde) persoon.
 11. Klachten
  De stichting Museum Korps Rijdende Artillerie wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 12. Wijzigingen
  Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en in ons museum.